Copyright © KHSV Dobbertje Onder Sint Michielsgestel

Hieronder vindt u de regels zoals die in het boekje van de gezamelijke viswateren staan, deze zijn gekopieerd van de site van Sportvisserij Nederland (u kunt op deze site de laatste stand van zaken zien). We doen ons uiterste best om op deze site zo goed mogelijk bij te houden deze regels zijn als extra informatie bedoeld. In het geval dat deze site afwijkt van die van Sportvisserij Nederland dan de informatie van Sportvisserij Nederland lijdend

VISpas & Lijst van Viswateren

De VISpas, samen met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, stelt u als sportvisser in staat om in heel veel Nederlandse wateren te vissen. De wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan opgenomen, zijn ingebracht door federaties en verenigingen in het kader van de onderlinge uitwisseling van vergunningen. Zij stellen dus niet alleen hun eigen leden, maar ook u in staat om te mogen vissen in hun viswater. Slechts een beperkt aantal wateren in de lijst is nog voorbehouden aan leden van een bepaalde hengelsport- vereniging of federatie. Deze wateren zijn in een lichtblauw kader geplaatst (zie legenda in de kaft van deze Lijst van Viswateren).

Leeswijzer

De algemene voorwaarden waaraan u zich als houder van de VISpas moet houden, vindt u op pag. 2 t/m pag. 6.

De belangrijkste wettelijke visserijregels waaraan u zich als sportvisser moet houden, vindt u op pag. 8 t/m pag. 13.

De wateren zijn geordend per federatiegebied. Ieder federatiehoofdstuk begint met een of meerdere gemeentekaarten. Vervolgens worden eerst de grotere regionale wateren of de wateren die in meerdere gemeenten liggen genoemd en daarna de wateren per gemeente.

VISplanner

De VISplanner is een digitale weergave van deze lijst en eventuele aanvullingslijs- ten die gedurende de looptijd van deze lijst worden uitgegeven. Bekijk alle viswateren op kaart op www.visplanner.nl of download de App voor iPhone of Android.

Uitgifte VISpas

Uitsluitend de aangesloten hengelsportverenigingen geven de VISpas uit. Alle adressen van deze verenigingen zijn te vinden op www.sportvisserijnederland.nl.

Landelijke Nachtvistoestemming en Derde hengeltoestemming

Beide extra toestemmingen zijn verkrijgbaar via de website van uw federatie en via de website van Sportvisserij Nederland.

 

De houder van de VISpas dient zich te houden aan de hierna genoemde

voorwaarden en de wettelijke regels. Het niet in acht nemen van de voorwaarden

en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder schriftelijke

toestemming (vergunning) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet 1963.

Algemeen

1. In de wateren genoemd in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2013-2014-2015 mag uitsluitend worden gevist indien men tevens in het bezit is van een geldige VISpas. De Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren zonder de vereiste VISpas, geeft geen enkel recht.

2. In deze wateren mag door de houder van de VISpas worden gevist met maximaal twee hengels (welke ten hoogste zijn voorzien van drie stuks een-, twee- of drietandige haken) voorzien van alle wettelijk toegestane aassoorten (Let op: ook het langs de waterkant voorhanden hebben van meer dan twee volledig opgetuigde hengels is verboden). Alleen in die wateren waar een achter staat mag, indien men in het bezit is van de Derde hengeltoestemming, met drie hengels met alle wettelijk toegestane aassoorten worden gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4).

3. Nachtvissen is alleen toegestaan wanneer men in het bezit is van een toestemming van de visrechthebbende om te nachtvissen. Met de landelijke Nachtvistoestemming mag in de wateren met het B symbool 's nachts worden gevist (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4). In wateren zonder dit symbool is nachtvissen niet toegestaan of alleen toegestaan met een toestemming van de lokale visrechthebbende. Informeer hiervoor bij de bij het water genoemde hengelsportvereniging.

4. Nachtverblijf is alleen toegestaan in de wateren met het E3 symbool (zie Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel op pagina 4). Voor de andere wateren is onbekend of nachtverblijf is toegestaan en wordt voor de meest recente informatie verwezen naar de websites van de federaties of de APV van de gemeente waar het water in ligt.

5. De gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet of -- indien bestemd voor eigen consumptie of als aasvis -- direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).

6. Gevangen karper dient altijd levend teruggezet te worden in hetzelfde water. Tenzij anders vermeld, is het tijdelijk bewaren in een leefnet of bewaarzak in hetzelfde water toegestaan.

Het is verboden:

7. De gevangen vis te verkopen;

8. Meer dan 2 snoekbaarzen in het bezit te hebben, tenzij anders vermeld;

9. Aal mee te nemen. Alle gevangen aal/paling dient onmiddelijk in hetzelfde water te worden teruggezet;

10. Aan viswedstrijden deel te nemen en/of viswedstrijden te houden/organiseren, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door de visrecht hebbende federatie of hengelsportvereniging. Indien langs een water een wedstrijdparcours is of wordt uitgezet op basis van een verleende toestemming, dient men het parcours vrij te houden dan wel vrij te maken;

11. De zgn. rally- of estafettevisserij uit te oefenen, of elke andere vorm van visserij waarbij de gevangen vissen worden meegenomen ter bepaling van de uitslag;

12. Op, aan of nabij het viswater meer dan 10 dode zoetwatervissen groter dan 15 cm in bezit te hebben;

13. Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden in bezit te hebben in de nabijheid van het water;

14. Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder voor anderen;

15. Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;

16. Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn;

17. Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heeft men het recht om in het aanliggende water te vissen;

18. Land te betreden, waarop beplantingen en gewassen of nog te maaien gras staat, tenzij men een geldend looprecht heeft;

19. Huisdieren mee te nemen bij loslopend vee. Men dient de hekken op landerijen steeds te sluiten;

20. Kampvuur te maken of te barbequeen.

In recreatie- en natuurgebieden dient men zich te houden aan de bepalingen en voorschriften die daar gelden. Deze zijn vaak door middel van borden aangegeven.

Controle

Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van Viswateren direct ter inzage af te geven aan controleurs van een hengelsportvereniging, federatie en/of Sportvisserij Nederland, de politie of andere opsporingsambtenaren. Aanwijzingen van hen (of van/namens de eigenaar) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de VISpas en de Lijst(en) van Viswateren in te nemen. De controleur is vervolgens verplicht deze

documenten onverwijld in te leveren bij de secretaris van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt onder opgave van reden van inname.

Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn / haar handelingen. Sportvisserij Nederland, de federaties en/of de hengelsportverenigingen en de eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De VISpas en de Lijst(en) van Viswateren zijn strikt persoonlijk maar blijven eigendom van de vereniging die de VISpas heeft uitgereikt.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden voor alle wateren in deze lijst. Per federatiegebied of per water kunnen aanvullende / beperkende voorwaarden gelden. Die staan dan afzonderlijk bij de betreffende federatie of bij het betreffende water vermeld.

Meld visstroperij en illegale visserij

Bij het bestrijden van stroperij is het belangrijk dat sportvissers alle verdachte activiteiten op en aan het water melden aan de federatie in wiens gebied dit water ligt!

Organiseren van wedstrijden

Voor het organiseren van een wedstrijd dient de organisatie in het bezit te zijn van een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende. Deze kan worden aangevraagd bij de visrechthebbende. Hiervoor wordt verwezen naar de website van de visrechthebbende federatie of hengelsportvereniging van het wedstrijdwater.

Aangewezen aassoorten

Bij een aantal wateren in deze lijst staat vermeld dat uitsluitend gevist mag worden met aangewezen aassoorten. U mag dan slechts de volgende aassoorten gebruiken:

• Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden;

• Worm en steurkrab;

• Insekten en insektenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits die nabootsingen niet groter zijn dan 2,5 cm.

Voorwaarden Nachtvissen, Nachtverblijf en Derde hengel

Onder 'nachtvissen' wordt verstaan: vissen van twee uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopkomst. Vooral in natuurgebieden kunnen afwijkende regels gelden. Informeer u dan ook altijd goed en volg aanwijzingen op borden of van toezichthouders altijd op. De hierna genoemde bepalingen gelden naast de Algemene voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden per federatie.

Bepalingen voor het nachtvissen (symbool: B )

- om te mogen nachtvissen dient men in het bezit te zijn van een geldige VISpas voorzien van een geldige nachtvistoestemming. Deze toestemming wordt gevormd door een hologramsticker met een maantje en het juiste jaartal;

- personen onder de 16 jaar mogen uitsluitend nachtvissen onder begeleiding van een persoon die minimaal 16 jaar is.

- nachtvissen is uitsluitend toegestaan op de wateren met het symbool B ;

- in de gebieden van de federaties Limburg, Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslan en Sportvisserij Oost- Nederland is het nachtvissen binnen de bebouwde kom niet toegestaan. In de overige gebieden geldt deze beperking niet;

- men mag maximaal 3 x 24 uur gebruik maken van dezelfde visstek. Indien men na deze periode een nieuwe nachtvisstek met tentje wil betrekken, dient deze daar minimaal 1000 meter vandaan te liggen;

- de omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van nachtvissers;

- drankmisbruik is verboden.

Bepalingen voor het nachtverblijf met een schuilmiddel (symbool: ES )

- uitsluitend houders van een geldige nachtvistoestemming die actief vissen mogen in of nabij de het schuilmiddel aanwezig zijn.

- nachtverblijf is uitsluitend toegestaan aan die wateren met het symbool ^ . Voor de overige nachtviswateren is het onbekend of nachtverblijf is toegestaan. Raadpleeg hiervoor de website van de betreffende federatie voor de meest actuele stand van zaken, dan wel de APV van de gemeente waarin het water ligt.

- in de gebieden van de federaties Limburg, Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslan en Sportvisserij Oost- Nederland dient het schuilmiddel aan de voorkant open te zijn. In de overige gebieden geldt deze beperking niet;

- het schuilmiddel is slechts toegestaan in neutrale, groene, bruine of camouflage kleur

- het schuilmiddels mag de maximale afmetingen hebben van (lxb) 2.80m x 2.20m

- afval dient in het schuilmiddel te worden bewaard en na afloop mee naar huis te worden genomen.

Bepalingen voor het vissen met drie hengels (symbool: S )

- men dient in het bezit te zijn van een geldige VISpas voorzien van een geldige derde hengeltoestemming. Deze toestemming wordt gevormd door een hologramsticker met het cijfer 3 en het juiste jaartal;

- de derde hengeltoestemming is uitsluitend te gebruiken op de wateren met het symbool S ;- de afstand tussen de twee buitenste hengels mag ten hoogste 5 meter bedragen. De lijn moet zoveel mogelijk haaks ten opzichte van de oever, dus recht voor de hengel, in het water liggen;

Controle

Bij geconstateerde overtreding is de controleur bevoegd de nachtvistoestemming en derde hengeltoestemming in te nemen door de betreffende sticker van de VISpas te verwijderen. De controleur is vervolgens verplicht deze documenten onverwijld bij de federatie in te leveren, onder opgave van het VISpasnummer en reden van inname. Een commissie bestaande uit Sportvisserij Nederland en de federaties bepaalt een eventuele sanctie: hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Sportvisserij Nederland is in overleg met de federaties gerechtigd om de aanschaf van een nieuwe nachtvistoestemming en/of derde hengeltoestemming te weigeren zonder opgave van redenen.

GEDRAGSCODES

De gedragscode Welzijn vis vindt u achterin deze lijst. MET VIS

• Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt.

• Raak een gevangen vis alleen aan met natte handen.

• Verwijder de haak uiterst voorzichtig.

Lood hoort niet in het milieu. Het is gevaarlijk voor mens en dier. Gebruik lood daarom zo beperkt mogelijk en ga verlies tegen. Probeer te vissen met loodvervangers. Belangrijke aanbevelingen zijn:

• koop alleen dispenserdoosjes hagellood die slechts een loodje per keer afgeven;

• gebruik alleen zacht hagellood; dit is gemakkelijk van de lijn te verwijderen en meermalen te gebruiken;

• gebruik bij kunstaas dat lood bevat een kunstaasredder, waardoor u minder kunstaas verspeelt;

• deponeer lood dat u niet meer gebruikt bij het chemisch afval.

LEEFNETCODE

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een leefnet zeker niet nadelig hoeft

te zijn voor de bewaarde vis. In het algemeen geldt echter:

hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan, hoe kleiner de kans op

beschadiging. Iedere extra handeling betekent extra risico. Gebruik daarom

alleen een leefnet als het nodig is, anders liever niet.

Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor

een leefnet met de volgende eigenschappen:

Zorg bij gebruik van het leefnet dat:

Naast de normaal geldende gedragsregels zijn er voor de karpervissers een aantal specifieke regels:

 LS

De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet 1963. De belangrijkste wettelijke regels worden hier beschreven.

 

Visserij in de binnenwateren

 

Schriftelijke toestemming

Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke visser een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een toestemming beschikbaar stelt. De VISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren vormen samen de schriftelijke toestemming waarmee u kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld.

Gesloten tijd aassoorten

Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet worden gevist met: slachtprodukten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot) of enig kunstaas met uitzonde- ring van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod van 16 maart tot 1 juli. Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende wateren vermeld.

Gesloten tijd vissoorten

Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo'n vis in die periode, dan moet u hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en direct levend en onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten. Let op: voor een aantal wateren in deze lijst geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende wateren vermeld.

1 maart tot de laatste zaterdag in mei Snoek

1 april tot de laatste zaterdag in mei Snoekbaars en baars

1 april t/m 31 mei Barbeel, kopvoorn, winde

1 november t/m 31 januari  

en van 1 maart t/m 30 april Rivierprik

1 oktober t/m 31 maart Beekforel

het gehele jaar Zeeforel, zalm, elft, fint, kwabaal, serpeling, sneep, vlagzalm, zeeprik  en meerval

 

Voor de aanvullings listen klik hier

 

 

Regels van het sportvissen